สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับคะ

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร

การใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร
(Medications in the Breast-feeding mother)

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อทารก
ปัจจัยทางคุณสมบัติของยา(Drugs factors)
1. Diffusion or active transport. ยาส่วนใหญ่ผ่านไปน้ำนมโดยวิธี Diffusion นั่นคือถ้าระดับยาในplasmaแม่สูง  ระดับยาน้ำนมก็สูงขึ้นด้วย    แต่ยาบางตัวใช้วิธี  active transport ทำให้ความเข้มข้นของยาในน้ำนมสูงกว่าในplasma ของแม่
2. Protein binding  ยาที่จับกับโปรตีนได้ดี เช่น warfarin จะมีระดับยาต่ำในน้ำนม
3.  Lipid-solubility  ยาที่ละลายได้ดีในไขมัน จะผ่านไปน้ำนมได้มากขึ้น
4. Degree of ionization  ยาที่ไม่มีการแตกตัว(unionized)ใน plasma จะผ่านไปน้ำนมได้มากกว่ายาที่มีการแตกตัวดีกว่า
5. Molecular weight ยาที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเช่น Lithium จะผ่านไปน้ำนมได้เร็วหลังจากแม่กินยา ส่วนยาที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงช่น Heparinจะไม่ผ่านไปน้ำนมแม่
6. Oral bioavailability  ยาบางตัวถูกทำลายที่ทางเดินอาหารของทารกได้  ไม่ผ่านไปยังระบบไหลเวียนของทารกจึงไม่มีความเสี่ยง  หรือยาบางตัวดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ไม่ดี เช่น aminoglycosides จึงมีผลน้อยต่อทารก
7. Half-life  ถ้าแม่ได้ยาที่มี half-life ยาว หรือมี active metabolite ที่อยู่นาน ความเสี่ยงต่อทารกก็มากขึ้น โดยทั่วไปจึงควรหลีกเลี่ยงยาพวกนี้ โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนกำหนด
8. Non-doserelated toxicity  มียาจำนวนน้อยที่อาจทำให้เกิดการแพ้ยา ซึ่งไม่เกี่ยวกับปริมาณยาที่ได้รับ
ปัจจัยทางทารก(Infant factors)
  1. Age ทารกแรกคลอดโดยเฉพาะ ทารกคลอดก่อนกำหนด มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากความสามารถในการกำจัดยาออกจากร่างกายไม่ดี มีการสะสมของยามากกว่า
  2.  Health status  ทารกน้ำหนักน้อย หรือป่วย มีความเสี่ยงมากขึ้น ภาวะอื่นเช่น Renal ,liver impairment, G6PD deficiency หรือ dehydration
ปัจจัยทางมารดา(Maternal factors)
1.     Dose  โดยทั่วไป ระดับยาในน้ำนมมีความสัมพันธ์กับขนาดยาที่มารดาได้รับ
2.    Route of administration การให้ยาทาง parenteral ระดับยาผ่านไปน้ำนมจะสูงกว่าการกิน ส่วนยาทาหรือยาพ่นจะผ่านไปน้อยมาก
3.    Health status มารดาที่มี renal หรือ hepatic impairment จะมีการสะสมยามากกว่า จะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารก
หลักการทั่วไปในการใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร
1. พิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ  และสามารถเลื่อนการใช้ยาออกไปได้หลังหย่านมหรือไม่
2. เลือกใช้ยาที่ยอมรับกันว่ามีความปลอดภัยในทารก หรือมีการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทราบว่ามี toxicity ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาใหม่ๆที่มีข้อมูลน้อย   ให้ใช้ยาที่ออกมานานและมีผลการใช้ยาในมารดาที่ให้นมลูกว่าไม่มีอันตราย
5. เลือกใช้ยาที่ผ่านไปน้ำนมได้ยาก ,มี half-life สั้น, มีความสามารถจับกับโปรตีนได้ดี,ละลายในไขมันได้ไม่ดี และมีการดูดซึมที่ทางเดินอาหารได้ไม่ดี
6. เลือกการให้ยาแบบวันละครั้งเดียว  ดีกว่าแบบวันละหลายๆครั้ง
     ถ้าให้ยาแบบวันละครั้ง ควรให้แม่กินยาหลังที่ลูกกินนมแม่และมีการหลับเป็นระยะเวลานาน     ถ้าให้แบบหลายครั้งให้ลูกกินนมก่อนแม่กินยาทันที
7. เลือกวิธีการให้ยาที่ทำให้ระดับยาในเลือดแม่ไม่สูง เช่นใช้แบบ ทา ดีกว่าฉีดหรือกิน
8. ไม่ว่าใช้ยาอะไร ควรเลือกใช้ในขนาดต่ำ และใช้เป็นระยะเวลาสั้นที่สุด

การแบ่งประเภทยาที่ใช้ในมารดาที่ให้นมบุตร
     1. Compatible with breastfeeding  ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ปลอดภัยสามารถให้ลูกกินนมต่อได้
      2. Compatible with breastfeeding. Monitor infant for side-effects คือยาที่สามารถมี side-effects แก่ทารกได้ในบางครั้งและไม่รุนแรง ควรให้ข้อมูลแก่มารดาว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างต่อทารก    ถ้าหากมีผลข้างเคียงเกิดขึ้น ควรหยุดยาก่อนแล้วใช้ยาอื่นแทน ถ้าหยุดยาไม่ได้ก็ให้งดการให้นมลูกก่อน จนกว่าการรักษาสิ้นสุดลง ระหว่างนั้นก็สอนให้บีบน้ำนมด้วยตนเองไปก่อน
      3.  Avoid if possible. Monitor infant for side-effects เป็นยาที่เคยมีรายงานว่ามีผลข้างเคียงต่อทารกและรุนแรงได้ จึงต้องใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ  และมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้ามีผลข้างเคียงแก่ทารกก็ให้งดการให้นมลูกก่อน จนกว่าการรักษาสิ้นสุดลง ระหว่างนั้นก็สอนให้บีบน้ำนมด้วยตนเองไปก่อน
      4. Avoid if possible. May inhibit lactation ยาพวกนี้อาจทำให้การสร้างน้ำนมลดลงจึงควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าต้องใช้ยาในระยะเวลาสั้นๆก็ให้กินนมต่อได้โดยแนะนำให้ดูดนมบ่อยขึ้น
      5. Avoid เป็นยาที่มีอันตรายต่อทารก ไม่ควรให้ยา แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องงดการให้นมจนกว่าการรักษาสิ้นสุด แต่ถ้าต้องรักษาเป็นเวลานาน ก็ให้นมลูกไม่ได้  ยากลุ่มนี้มีน้อย ได้แก่ยารักษามะเร็ง และยาที่เป็น radioactive
1. ANAESTHETICS
ข้อมูลทั่วไป: ถ้ามารดาจะต้องได้รับการผ่าตัดและดมยาสลบ แนะนำให้ บีบน้ำนมเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับให้ลูกกินโดยวิธี cup feedingในระหว่างการผ่าตัดและในระยะพักฟื้น
Drugs
ความปลอดภัย
1.1General anaesthetics and oxygen

Ether
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Halothane
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ketamine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Nitrous oxide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Oxygen
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Thiopental
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
1.2 Local anaesthetics

bupivacaine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
 lidocaine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Complementary drug:
           ephedrine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  เฝ้าระวังอาการข้างเคียงในทารก(irritability and disturbed sleep)
1.3 Preoperative medication

Atropine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  เฝ้าระวังอาการข้างเคียงในทารก(drying of secretion ,temperature elevation and CNS disturbance)
Cholralhydrate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  เฝ้าระวังอาการ drowsiness ในทารก
Diazepam
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการง่วงนอนในทารก ควรเลือกใช้ยา  Short-acting benzodiazepam
Morphine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว  ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการข้างเคียง(apnea and bradycardia)
Promethazine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการง่วงนอนในทารก2.Analgesics,antipyretics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, drugs used to treat gout and disease-modifying agents used in rheumatic disorders.
Drugs
ความปลอดภัย
2.1 Analgesics,antipyretics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, drugs used to treat gout

acetylsalicylic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  หลีกเลี่ยงการให้เป็นระยะเวลานาน    เฝ้าระวังผลข้างเคียงต่อทารก(haemolysis,prolonged bleeding time and metabolic acidosis)
ibuprofen
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ 
paracetamol
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ 
codeine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  หลีกเลี่ยงการให้เป็นระยะเวลานาน    เฝ้าระวังผลข้างเคียงต่อทารก(apnoea,bradycardia,cyanosis)
Morphine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว  ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการข้างเคียง(apnea and bradycardia, cyanosis)
Pethidine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว  ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการข้างเคียง(apnea and bradycardia, cyanosis)  พบอาการข้างเคียงได้บ่อยกว่าMorphine
allopurinol
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ 
colchicines
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ 


3.Antiallergics and drugs used in anaphylaxis.
Drugs
ความปลอดภัย
Chorphenamine
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
Dexamethasone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว   ไม่มีข้อมูลในการใช้ยานานๆ
Epinephrine
ไม่มีข้อมูล
Hydrocortisone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว   
Prednisolone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

4.     Anticonvulsants/Antiepileptics
Drugs
ความปลอดภัย
Carbamazepine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  เฝ้าระวังผลข้างเคียงในทารก(jaundice,drowsiness,poor suckling,vomiting and poor weight gain)
Diazepam
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการง่วงนอนในทารก
Ethosuximide
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  เฝ้าระวังผลข้างเคียง(drowsiness,poor suckling and poor weight gain)
Magnesium sulfate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ 
Phenobarb
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  ให้เฝ้าระวังผลข้างเคียง(drowsiness,poor suckling and poor weight gain)
Phenytoin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  ให้เฝ้าระวังผลข้างเคียง(cyanosis and mehaemoglobinemia)
Valproic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  ให้เฝ้าระวังผลข้างเคียง(jaundice)
Clonazepam(B)
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  ถ้าให้ในขนาดปกติ

5.Anti-infective drugs
Drugs
ความปลอดภัย
Anthelminthics
Intestinal anthelminthics

Albendazole
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Levamisole
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Mebendazole
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Niclosamide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Praziquantel
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Pyrantel
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antibacterials(β-lactam drugs)

amoxicillin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
ampicillin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
benzathine benzylpenicillin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
cloxacillin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
amoxicillin+clavulanic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
ceftazidime
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
ceftriaxone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Drugs
ความปลอดภัย
Other antibacterial

Chloramphenicol
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
Ciprofloxacin
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ จนกว่ามีข้อมูล
Doxycyclin
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ (staining infant’s teeth)
Erythromycin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Gentamicin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  ให้เฝ้าระวัง thrush and diarrhea
Metronidazole
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้   ถ้ากินในขนาด 2 กรัมก็ให้งดนมแม่ 12ชม. โดยให้แม่บีบน้ำนมเก็บไว้ในตู้เย็นก่อน  
Nalidixic acid
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  โดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน เฝ้าระวังผลข้างเคียง(haemolysis,jaundice) งดในG-6-PD deficiency.  
Nitrofurantoin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  สำหรับทารกที่สุขภาพสมบูรณ์คลอดครบกำหนด   หลีกเลี่ยงในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน  เฝ้าระวังผลข้างเคียง(haemolysis,jaundice) งดในG-6-PD deficiency.  
Spectinomycin
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Sulfadiazine
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  โดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน เฝ้าระวังผลข้างเคียง(bloody diarrhea,haemolysis and jaundice) งดในG-6-PD deficiency.  
Cotrimoxazole
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  สำหรับทารกที่สุขภาพสมบูรณ์คลอดครบกำหนด   หลีกเลี่ยงในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน  เฝ้าระวังผลข้างเคียง(haemolysis,jaundice) งดในG-6-PD deficiency.  
Clindamycin
ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้   เฝ้าระวัง ทารกถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นเลือด
Antileprosy drugs

Clofazimine
อาจทำให้ผิวหนังเปลี่ยนสี แต่จะกลับไปปกติได้

Drugs
ความปลอดภัย
dapsone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   หลีกเลี่ยงในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน  เฝ้าระวังผลข้างเคียง(haemolysis,jaundice) งดในG-6-PD deficiency.  
rifampicin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  
Antituberculosis drugs

ethambutal
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    เฝ้าระวัง jaundice  
isoniazid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   เฝ้าระวัง jaundice  
isoniazid + ethambutal
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    เฝ้าระวัง toxicity
pyrazinamide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    เฝ้าระวัง jaundice  
rifampicin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    เฝ้าระวัง jaundice  
rifampicin + isoniazid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    เฝ้าระวัง jaundice
rifampicin + isoniazid + pyrazinamide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
streptomycin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    เฝ้าระวัง thrush และdiarrhoea
Antifungal drugs

amphotericin B
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
fluconazole
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
griseofuvin
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
nystatin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Antiviral drugs

aciclovir
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Antiprotozoal drugs

chloroquine
primaquin
quinine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    เฝ้าระวังhemolysisและ jaundice โดยเฉพาะในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน                 งดในG-6-PD deficiency.  
proguanil
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
pyrimethamine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
5.     Antimigraine drugs
Drugs
ความปลอดภัย
acetylsalicylic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ถ้าให้เป็นครั้งคราว หลีดเลี่ยงการให้ระยะยาว เฝ้าระวังผลข้างเคียง (haemolysis,prolonged bleeding time and metabolic acidosis)  
ergotamine
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  ระวังผลข้างเคียง(ergotism)
paracetamol
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
propranolol
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    ระวังผลข้างเคียง(bradycardia, hypoglycemia, and cyanosis)

6.     Antineoplastic and immunosuppressive drugs and drugs used in palliative care
Drugs
ความปลอดภัย
immunosuppressive drugs
งดให้ลูกกินนมแม่
cytotoxic drugs
งดให้ลูกกินนมแม่
Hormones and antihormones

prednisolone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
tamoxifen
งดให้ลูกกินนมแม่
Drugs used in palliative care
7.     Antiparkinson drugs
Drugs
ความปลอดภัย
biperiden
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
levodopa+carbidopa
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ เพราะ levodopa อาจยับยั้งการสร้างน้ำนม

8.     Drugs affecting the blood
Drugs
ความปลอดภัย
Antianaemia drugs

ferrous salt
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
folic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
hydroxocobalamin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Iron dextran
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   

Drugs
ความปลอดภัย
Drugs affecting coagulation

desmopressin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
heparin  sodium
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
phytomenadione
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Protamine sulfate
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
warfarin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   

9.Cardiovascular drugs
Drugs
ความปลอดภัย
Antianginal drugs

atenolol
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้   โดยเฉพาะในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน เฝ้าระวังผลข้างเคียง (bradycardia hypotension and cyanosis)
glyceryl trinitrate
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
isosobide dinitrate
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
verapamil
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Antiarrhythmic drugs

digoxin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
lidocain
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
lerapamil
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
epinephrine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
isoprenaline
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
procainamide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    แต่ไม่มีข้อมูลผลของการใช้ระยะยาว
quinidine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Antihypertensive drugs

atenolol
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้   โดยเฉพาะในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า1เดือน เฝ้าระวังผลข้างเคียง (bradycardia hypotension and cyanosis)
captopril
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Hydralazine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    แต่ไม่มีข้อมูลผลของการใช้ระยะยาว
hydrochlorothiazide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Methyldopa
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Nifedipine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้    แต่ไม่มีข้อมูลผลของการใช้ระยะยาว
Drugs
ความปลอดภัย
reserpine
ให้ใช้ยาตัวอื่นแทน
Drugs used in heart failure

captopril
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
digoxin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
dopamine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
hydrochlorothiazide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Antithrombotic drugs

acetylsalicylic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  ถ้าใช้ขนาดต่ำ    เฝ้าระวังผลข้างเคียง(haemolysis , prolonged bleeding time and metabolic acidosis)  
streptokinase
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ


10 Dermtological drugs(tropical)
Drugs
ความปลอดภัย
Antifungal drugs

benzoic acid+salicylic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
miconazole
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
sodium thiosulfate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
selenium sulfide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Anti-infective drugs

methylrosanilinium chloride
(gentian violet)
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
neomycin+bacitracin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
potassium permanganate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
silver sulfadiazine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Anti-inflammatory and antipruritic drugs

betamethasone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
calamine lotion
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
hydrocortisone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Astringent drugs

aluminium diacetate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Drugs affecting skin differentiation and proliferation

Benzoyl peroxide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
coal tar
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
Drugs
ความปลอดภัย
Drugs affecting skin differentiation and proliferation

dithranol
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้   
fluorouracil
ให้ใช้ทางเลือกอื่นแทน
podophyllum resin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
salicylic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
urea
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Scabicides and pediculicides

benzyl benzoate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
permethrin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ultraviolet-blocking agents

topical sun protection agent with activity against ultraviolet A and ultraviolet B
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้


11. Diuretics  โดยทั่วไป ยาขับปัสสาวะที่เป็น short-acting thiazideที่มีขนาดสูง, ขนาดปกติของยาชนิด loop diuretics หรือ long-acting thiazide สามารถยับยั้งการสร้างน้ำนมได้ จึงควรหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
Drugs
ความปลอดภัย
amiloride
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
furosamide
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
hydrochlorothiazide
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
spironolactone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
mannitol
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้


12.Gastrointestinal drugs
Drugs
ความปลอดภัย
Antacids and other antiulcer drugs

aluminium hydroxide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
cimetidine
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ในการใช้ระยะยาว
magnesium hydroxide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antiemetic drugs

metoclopamide
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ในการใช้ระยะยาว
promethazine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว 
Drugs
ความปลอดภัย
Antispasmodic drugs

atropine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ เฝ้าระวังผลข้างเคียง(ปากแห้ง มีไข้, CNS disturbance)
Laxatives

senna
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Drugs use in diarrhoear

oral rehydration salts
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
codeine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้เป็นครั้งคราว 


13. Hormones, other endocrine drugs and contraceptives
Drugs
ความปลอดภัย
Adrenal hormones and synthetic substitute

dexamethasone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว   ไม่มีข้อมูลในการให้ระยะยาว
hydrocortisone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว   ไม่มีข้อมูลในการให้ระยะยาว
prednisolone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Androgens

testosterone
หลีกเลี่ยงการให้ลูกกินนมแม่
Contraceptions

ethinylestradiol+levonorgestrel
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
ethinylestradiol +norethisterone
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
levonorgestrel
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ตั้งแต่ 6สัปดาห์หลังคลอด
medroxyprogesterone acetate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ตั้งแต่ 6สัปดาห์หลังคลอด
norethisterone enantate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ตั้งแต่ 6สัปดาห์หลังคลอด
Estrogens

ethinylestradiol
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Progestrogen

norethisterone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
medroxyprogesterone acetate
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ตั้งแต่ 6สัปดาห์หลังคลอด
Thyroid hormones an antithyroid drugs

levothyroxine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
potassium iodide
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  ระวัง hypothyroidism
Thyroid hormones an antithyroid drugs

propylthiouracil
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้


14. Insulins and other antidiabetic agents
Drugs
ความปลอดภัย
glibenclamide
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้  เฝ้าระวังhypoglycemiaใน ลูก
insulin injection
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ อาจต้องลดขนาดลง
intermediate-acting insulin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ อาจต้องลดขนาดลง
metformin
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ


15. Immunologicals
Drugs
ความปลอดภัย
Sera and immunoglobulins

anti-D immunoglobulin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antitetanus  immunoglobulin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antivenum sera
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Diphtheria antitoxin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Immunoglobulin (human)
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Rabies immunoglobulin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Vaccines

BCG vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
diphtheria vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
hepatitis B vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Measles vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
pertussis  vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Poliomyelitis vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Tetanus vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
influenza vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
meningococcal meningitis
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Mumps vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Rabies vaccine(inactivated)
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Rubella vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Typhoid vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Yellow fever vaccine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

16. Psychotherapeutic  drugs
Drugs
ความปลอดภัย
Drugs use in psychotic disorders

chlorpromazine
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  เฝ้าระวังdrawsinessในลูก
fluphenazine
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  เฝ้าระวังdrawsinessในลูก
haloperidol
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้  เฝ้าระวังdrawsinessในลูก
Drugs use in  mood disorders

amitriptyline
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ในขนาดไม่เกิน150mg/day
carbamazepine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ เฝ้าระวังผลข้างเคียง(jaundice,drowsiness, poor suckling ,vomiting and poor weight gain)
lithium carbonate
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
valproic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ เฝ้าระวังผลข้างเคียง(jaundice)
diazepam
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว หลีกเลี่ยงการให้ซ้ำๆ เฝ้าระวัง drowsiness ควรใช้ยาที่มีฤทธิ์สั้นเช่น lorazepam แทน
clomipramine
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้


16. Drugs acting on the respiratory tract.
Drugs
ความปลอดภัย
Antiasthmatic drugs

aminophyllin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
beclometasone
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
ipratropium bromide
ไม่มีข้อมูลพียงพอ
salbutamol
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
theophyllin
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Cromoglicic acid
ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antitussive

dextromethorphan
ไม่มีข้อมูลพียงพอ
17. ยาที่มักใช้บ่อยในมารดาที่ให้นมบุตร
ภาวะผิดปกติ
ยาที่แนะนำให้ใช้ได้
ยาทางเลือกอื่น
ยาที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
Allergic rhinitis
Beclomethasone
(Beconase)
Fluticasone(Flonase)
Cromolyn(Nasalcrom)
Cetrizine(Zrtec)
Loratadine(Claritin)
Sedating antihistamines
decongestants

Cardiovascolar
Hydrochlorothiazine
Metoprolol tartrate
(Lopressor)
Propanolol(Inderal)
Labetalol(Normodyne)

Nifedipine
Verapamil
Hydralazine
Captopril
Enalapril
Atenolol
Nalolol
Sotalol
Diltiazem
Depression
Sertraline
Paroxetine
Nortryptaline
Desipramine
Fluoxetine
Diabetes
Insulin
Glyburide
Glipizide
Tolbutamide
Acarbose
Metformin
Thiazolinediones
Epilepsy
Phenyltoin
Carbamazepine
Ethosuximide
Valproic sodium
Phenobarbital
Pain
Ibuprofen
Morphine
Acetaminophen

Naproxen
Meperidine
Asthma
Cromolyn
Nedocromil
Fluticasone
Beclomethasone

Contraception
Barrier methode
Progestin-only agent(DMPA)
Combined pills

ที่มา http://www.sk-hospital.com/~ob/teach/drugs&lactation.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น